ITm5 systemförvaltning

Välkommen till nya ITm5, det strategiskt, taktiska och operativa ramverket för system/IT förvaltning. Vi har nu under en tid arbetat om modellen till att passa med standardsystem, externa leverantörer, outsourcing och Agila metoder för att nämna några anpassningar som lagts till Peder Brandts ursprungliga modell. Dock står ITm5 systemförvaltning fortfarande fast förankrad i standarder och ramverk som ISO38500, ITIL och COBIT samt mer än 20 års erfarenhet från praktisk förvaltning i många organisationer.

ITm5 systemförvaltning i praktiken

Vi har fortsatt att renodla och förtydliga ramverket samt paketerat om innehållet så att det går att stegvis införa till en defenierad  kostnad, tid och kvalitet tillsammans med våra kunder. Vår införandefilosofi bygger på att du som kund har ansvaret i införande och vi stödjer med kunskap, metoder och verktyg så att du som kund kan fortsätta arbetet i egen regi. Du får till och med byta namn på ramverket för att passa till din organisation. Vi kompletterar dina Pm3 och ITIL investeringar.

Att styra sin förvaltning

I många organisationer har vi konstaterat att det finns ett glapp mellan de strategier och behov som fins för IT verksamheten och hur det praktiska IT arbetet bedrivs. Det kan både vara att strategier är otydliga och ej samordnade  likväl som det dagliga arbetet inom IT bedrivs ad-hoc. De brister i beskrivningar av vad som förvaltas, förvaltningsplaner är otydliga, roller, processer och arbetsformer är inte satta. Det gör att verksamheten får svårt att styra IT utifrån sina behov.

Men hur gör man då?

Det finns tre nyckelområden för att kunna lyckas med en förändring av detta slag:

  1. Ledningens engagemang
  2. Grundläggande ordning och reda
  3. Rimlig ambitionsnivå

Första steget är att göra en översiktlig nulägeskartläggning där vi tittar på hur styrning och ledning av IT förvaltningen sker samt hur strukturerat det dagliga IT förvaltningsarbetet utförs. Denna genomlysning tar inte lång tid att genomföra då den bedrivs utifrån strukturerade frågeställningar. Dock kräver den engagemang från den organisation som genomför den för att kvalitet skall bli bra.

Utifrån den rapport som tas fram i sambands med kartläggningen kommer vi att föreslå förbättringsområden samt förslag till lösning av dessa.  Och vi utgår från en mognadsmodell för att se var vad som är en rimlig ambitionsnivå och hur mycket energi som måste läggas i förändringen. Vår erfarenhet är att ganska små förändringar kan ge stora effekter.

Etablering sker med hjälp av våra parters som förutom goda kunskaper i ITm5 systemförvaltning har en bred erfarenhet av systemförvaltningsfrågor och IT.

Då vi även är intresserade av systemförvaltning i stort deltar vi i ofta olika forum. Varför inte titta in på vår blogg där våra kunniga redaktörer gärna sticker ut hakan inom olika ämnen rörande systemförvaltning. Följ oss på Twitter eller Facebook eller kom och lyssna på oss när vi talar på olika konferenser.

ITm5 systemförvaltningMed ITm5 systemförvaltning hjälper vi både stora och små företag att ta kontrollen över IT verksamheten. Välkommen ni med!