Hur minska förvaltningen av IT-system för att få plats för affärsutveckling och innovationer?

Utgångspunkt i nedanstående resonemang är den indelning som ofta görs i Utveckling, Förvaltning resp Drift. Driften är inte i fokus i detta inlägg.

I begynnelsen fanns utveckling av nya IT-system som så småningom behövde tas om hand. Förvaltning av IT-system etablerades.

För att säkerställa finansiering av förvaltningen drevs frågan om att etablera ett Systemägarskap i verksamheten, dvs varje IT-system skulle ägas av en funktion i verksamheten. Ibland ersätts begreppet System av Förvaltningsobjekt. Men det handlar fortfarande oftast om att dela upp systemkartan i lämpliga områden sk objekt där ägarskap i verksamheten skall identifieras. Utgångspunkten är fortfarande IT-systemen, möjligtvis inkl tillhörande manuella funktioner, inte verksamheten.

Affärsverksamheter bedrivs i processer, IT-system byggs för funktioner. En funktion i ett IT-system kan användas i flera olika verksamhetsprocesser, sk återanvändning ett annat populärt begrepp i IT-sfären som kräver sin egen mässa. Återanvändning kan vara synnerligen effektivt ur ett produktionsperspektiv men inte alltid ur ett innovationsperspektiv. De hänsyn som måste tas till alla andra användare av funktionen/systemen kan hindra utveckling av affärsverksamheten o innovationer.

All ny eller förändrad funktionalitet i affärsverksamheten oberoende om det är en ny affär/innovation eller en gammal affär kräver oftast både nyanskaffning/nyutveckling och ändring i befintlig systemmiljö. Ibland kan det räcka med ändring i befintlig systemmiljö.

Slutsatsen blir ett paradigmskifte från

Hur minska förvaltningen för att få utrymme för mer innovation

till

Hur styra ständiga förbättringar för befintlig eller ny funktionalitet av affärsverksamheten och utifrån affärsverksamhetens behov.

About

Lisbeth Hansson har lång erfarenhet av olika chefsbefattningar, senast som CIO på Swedbank Robur. Kännetecknande för de chefsjobb som Lisbeth har haft är att de ofta inneburit etablering av nya organisationer; ansvar, roller, rutiner mm. Verksamhetsområdena har representerat ett brett spektra; juridik, personaladministration, IT, affärsmodeller, sourcing mm. Tidigt 1990-talet ansvarade Lisbeth för att införa en modell för styrning av systemförvaltning på Spadab vilket senare ledde till införande av modellen i FöreningsSparbanken under senare hälften av 1990-talet. Lisbeth Hansson är nu bl a verksam i Dataföreningens nätverk för Systemförvaltning i ett projekt vars mål är Systemförvaltning 2.0.