Mycket snack och liten verkstad?

Hur skall man i Systemförvaltningen hantera alla dessa kontrollfunktioner, nya som gamla, som kan finnas i en organisation. Internrevision och Controllers i olika former (business, ekonomi,IT, mfl) har vi länge märkt av och kanske också Riskhantering och Compliance (regelefterlevnad) även om reglering blir mer och mer komplicerad och på senare tid har också tillkommit Miljörevision som ett eget område. Inte ovanligt att dessa funktioner ”drabbar” Systemförvaltningen med begäran om olika rapporter och handlingsplaner.

En viss frustration kan uppstå när olika team begär i princip samma uppgifter och efter genomförda granskningar efterfrågar åtgärdsplaner oftast i olika format och till olika instanser. Man kan inte heller bortse från att resp funktion sen skall följa upp åtgärdsplanerna och rapportera effekterna av sin granskande och kontrollerande verksamhet till högre management.
Även om dessa kontrollfunktioner har olika syften för sina kontroller tror jag vi skulle uppnå en större effektivitet i Systemförvaltningen om kontrollfunktionerna kunde samordna sina granskningar och sina rapporteringsmallar.

 

About

Lisbeth Hansson har lång erfarenhet av olika chefsbefattningar, senast som CIO på Swedbank Robur. Kännetecknande för de chefsjobb som Lisbeth har haft är att de ofta inneburit etablering av nya organisationer; ansvar, roller, rutiner mm. Verksamhetsområdena har representerat ett brett spektra; juridik, personaladministration, IT, affärsmodeller, sourcing mm. Tidigt 1990-talet ansvarade Lisbeth för att införa en modell för styrning av systemförvaltning på Spadab vilket senare ledde till införande av modellen i FöreningsSparbanken under senare hälften av 1990-talet. Lisbeth Hansson är nu bl a verksam i Dataföreningens nätverk för Systemförvaltning i ett projekt vars mål är Systemförvaltning 2.0.